Разделы
Главная | Образование | Педагогика

Педагогика

РЕФОРМУВАННЯ ЛІТЕРАТУРНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ – ПОТРЕБА НОВОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ

Зміни концепцій, програм, підручників, запро­вадження в навчальний процес інноваційних техно­логій – останніми роками саме ці проблеми стали актуальними в літературній освіті. Та під час розв’я­зання їх поза увагою лишилися самі суб’єкти навчально-виховного процесу: учень та вчитель-словесник. Сподіваємось, що нова концепція ре­формування української літературної освіти оста­точно визначить її шлях на найближчі десятиліття.
читать дальше

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ

На сегодняшний день по всей России и в частности в городе Стерлитамак, не мало людей с «ограниченными возможностями здоровья», но с огромным желанием и потенциалом ...
читать дальше

Залучення студентів до позакласної роботи зі спец.дисциплін – запорука розвитку творчої активності.

Мілько О. П., викладач вищої категорії, Михальова М. С., викладач І категорії Гірничо-електромеханічний технікум ДВНЗ «Криворізький національний університет» e-mail: [email protected] Інтеграція України у світовий освітній простір вимагає постійного вдосконалення системи освіти, пошуку ефективних шляхів підвищення якості освітніх послуг, апробації та впровадження інноваційних педагогічних систем, модернізації змісту освіту і організації її адекватно світовим тенденціям і вимогам ринку праці. Достатній рівень необхідних для професії знань, здібностей та умінь (що складає основу компетентності випускника) досягається лише в тому разі, коли процес навчання стає для студента процесом постійної самостійної творчості. Тільки ті знання і уміння стають професійним і особистим надбанням, які пройшли через самостійні творчі операції переосмислення, переформулювання, трансформації і застосування у нових умовах при виконанні науково – пошукових робіт творчої молоді нашого технікуму. Проблема розвитку творчого потенціалу студентів стала в наш час найактуальнішою, тому що саме творчі люди створюють нове, неповторне у всіх сферах людської діяльності. В статті висвітлюються проблеми: творчої самостійністі та діяльності студентів; та викладач як організатор пізнавальної діяльності студента. 1. Творча самостійність студентів. Одним із головних протиріч сучасної освітньої практики є те, що студент, обравши собі спеціальність, недостатньо активний у навчанні й не завжди здатний працювати самостійно, тим більше творчо підходити до організації власної навчально – пізнавальної діяльності. Підвищення вимог до наукової й практичної підготовки сучасної людини є причиною зростання ролі викладачів, їхньої відповідальності за професійно – особистісне виховання молодого покоління. Таким чином, на одне з перших місць в освіті виходить завдання підготовки молоді до творчої праці, розвитку творчих здібностей, що є каталізатором засвоєння нової наукової інформації, прискорює творче переосмислення й генерацію нових і корисних ідей. Розроблення й побудова методики формування творчої самостійності, що ґрунтується на системному підході, забезпечує створення моделі методики й підпорядкування всіх компонентів такої системи єдиній меті – формуванню творчої самостійності, з‘являється можливість обґрунтування мотивів, цілей, а також визначення результатів застосування методики. Важливим компонентом у формуванні творчої самостійності студентів технікуму є співпраця з провідними кафедрами Криворізького національного університету: з кафедрою електромеханіки (завідувач кафедрою д.т.н., професор Толмачов С.Т.) та з кафедрою електропостачання та енергетичного менеджменту (завідувач кафедрою д.т.н., професор Щокін В.П.). Взаємозв’язок з університетом у вирішенні наукових задач, самостійний пошук рішень студентів дозволили виконати науково – пошукові роботи і посісти призові місця в міському конкурсі . 2. Творча діяльність студентів Відтворення інтелектуального та духовного потенціалу народу, вихід вітчизняної науки, техніки і культури на світовий рівень, національне відродження, становлення державності та демократизації суспільства в Україні значною мірою залежить від того, наскільки ефективно у вищій школі формується нині творчій потенціал у випускників обраних галузей. Сьогодні вища школа несе пряму відповідальність за кадрове забезпечення науково – технічного прогресу, підвищення ефективності суспільного виробництва, розвитку науки. Творчість являє собою тип діяльності, яка створює якісно нові матеріальні і духовні цінності або висуває нові, ефективніші способи розв’язання тих чи інших наукових, технічних, соціальних та інших проблем. У філософському енциклопедичному словнику «творчість» визначається як «діяльність, яка породжує якісно нове, чого ніколи раніше не було». Значну роль у розкритті творчих здібностей студентів і перетворення їх на творчу діяльність відіграють мотиви і воля. Виховний вплив викладача, колективу відділення, в свою чергу, стимулює ідейно – моральне усвідомлення мотиву, що виник, духовні і фізичні можливості для досягнення цілей і певних результатів діяльності. Формування і розвиток творчої активності майбутнього спеціаліста вимагає адекватної системи взаємовідносин студента і викладача (оскільки творчу особистість може формувати лише творча особистість), відповідного стилю діяльності, всіх суб’єктів навчально – виховного процесу, а також особливих зв’язків вищої школи із суспільством. Важливим фактором формування творчої особистості є розвиток самостійності і відповідальності студента у розв’язанні пізнавальних, суспільно – політичних, трудових і моральних проблем. Так, наприклад, під час вибору теми науково-дослідницької роботи студенти гр.МНАС-09 1/9 Грудін Д. і Маслов В. проявили творчість, цілеспрямованість в обґрунтуванні мети дослідження. Як результат роботи - значне реальне зменшення використання електроенергії під час проведення навчальних занять в технікумі. Робота «Світлодіод – гарант ефективного використання електроенергії» посіла ІІ місце на міському конкурсі науково – пошукових робіт міста. Позитивний результат цієї співпраці був би неможливим, якби не було б сформовано творчу особистість, інтерес до майбутньої професійної діяльності педагогічним колективом відділення автоматики на чолі з зав.відділенням Хомутенко І.В. В гірничо – електромеханічному технікумі ДВНЗ «КНУ» велике значення у стимулюванні творчої діяльності майбутнього спеціаліста набуває науково – дослідницька робота студентів, яка нині стає невід’ємною і все важливішою частиною їхньої пізнавальної діяльності. Цьому питанню приділяється особлива увага в комісії гірничо – електромеханічних дисциплін. Так, протягом останніх років створені і представлені на високому рівні наступні науково – пошукові роботи: • «Фотоелемент – економічно вигідне джерело електропостачання», студенти гр.ЕРГО-11 1/9 Волох С.О, Козак О.С., Соловей Н.О. Наукові керівники: викладач І кваліфікаційної категорії Мілько О.П., викладач – спеціаліст Бондарєва Я.В. В роботі була показана пріоритетність використання сонячних фотоелементів у майбутньому як альтернативу теплової та атомної енергетики ХХІ століття. • «Застосування п’єзоелектричного ефекту як одного з альтернативних джерел енергії», студенти гр.МЕЕП-10 1/9 Сердюк С.В., Рум’янцев Р.Р. Наукові керівники: викладач І кваліфікаційної категорії Мілько О.П., викладач ІІ кваліфікаційної категорії Михальова М.С. Означена робота була направлена на практичне та теоретичне підтвердження ефективності застосування п’єзоелектричних перетворювачів – п’єзотрансформаторів як джерела енергії в майбутньому. • «Дослідження роботи асинхронного двигуна в умовах шахтного водовідливу шахти ім.Леніна ПАТ «Кривбасзалізрудком», Бален А. ЕРГО-09 1/9, Гула Д. МЕЕП-09 1/9; Зайняли ІІ місце в ІІ міській студентській науково – технічній конференції «Відкриваємо світ науки». Наукові керівники: викладач ІІ кваліфікаційної категорії Михальова М.С., викладач вищої кваліфікаційної категорії Дубровський В.В. В роботі була представлена методика по дослідженню роботи асинхронного двигуна в умовах несиметрії напруги живлення. • «Аналіз енергоефективності системи електроприводу на головній підйомній установці шахти імені Леніна», Безверхній А. ЕРГО -11 2/9 , призер міської студентської конференції «Енергозбереження – актуальна проблема людства». Наукові керівники: викладач ІІ кваліфікаційної категорії Михальова М.С., викладач вищої кваліфікаційної категорії Дубровський В.В. В роботі був проведений порівняльний аналіз щодо встановлення нового, сучасного обладнання із обладнанням, який застосовувався раніше на скіповому підйому ш. ім.Леніна. • «Оптимізація схеми та її параметрів доменного цеху № 1 ВАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг», Буров Є. ЕРГО-11 2/9, Зайняв ІІ в ІІІ міській студентській науково – технічній конференції «Відкриваємо світ науки», квітень 2014р. Наукові керівники: викладач ІІ кваліфікаційної категорії Михальова М.С., викладач вищої кваліфікаційної категорії Дубровський В.В. В представленій роботі пропонувалось оптимізація схеми доменного цеху № 1 ВАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг» за допомогою сучасних реакторів системи електропостачання. 3. Викладач як організатор пізнавальної діяльності студента. Сьогодні найголовнішим є здатність викладача бути організатором пізнавальної діяльності студента, керівником його соціального і духовного розвитку. А це охоплює і викладання дисциплін, і організацію науково – дослідної роботи студентів і проведення конкурсів. Так, в технікумі стало традицією проведення конкурсів на звання «Кращий знавець промислової електроніки», під керівництвом викладача І категорії Мілька О.П. та конкурсу «Кращий знавець електричних машин» під керівництвом викладача ІІ категорії Михальової М.С. Проведення, підготовка конкурсів збільшує творчу активність студентів, пов’язаною з їх пізнавальною і суспільною діяльністю. Складність і багаторівневий характер процесу формування, трансформації і визначення життєвих позицій обумовлюють необхідність проведення чіткої і продуманої лінії педагогічного впливу на особистість студентів протягом всього періоду підготовки до участі в конкурсах. Проведення конкурсів має декілька пріоритетних цілей: підвищити інтерес студентів до предмету, розширити технічну ерудицію, виявити кращих студентів з предмету. Так, конкурс на індивідуальну першість «Кращий знавець промислової електроніки» включає в себе 4 етапи проведення: перший – вікторина, перевірка теоретичних знань студентів; другий розв’язування кросворду на тему “Напівпровідникові прилади’’; третій – збирання схеми «Дослідження напівпровідникового тиристора»; четвертий – визначення несправності діода: перевірка рівня технічного мислення. Мета командного конкурсу «Кращий знавець електричних машин» показати студентам, що вивчення такої складної дисципліни, як «Електричні машини» може бути дуже цікавим. Викладач намагається зорієнтувати проведення конкурсу таким чином, щоб студенти самостійно дійшли до висновку, що знання з предмету знадобляться їм як вдома, так і на виробництві. Але лише одних теоретичних знань не досить, необхідно проявити неабияку кмітливість, аби виграти в конкурсі та одержати звання «Кращий знавець електричних машин». Для гідного представлення своєї команди, яка складається з шести студентів, необхідно заздалегідь підготуватись до зазначеної дати проведення заходу. Складові частини конкурсу різноманітні: від представлення емблеми та лозунгу команди до вирішення технічних складних моментів. Сумісна праця виявляє лідерів в колективі, дає змогу кожному студенту проявити свою творчість, свій індивідуальний підхід до вирішення поставлених задач, які разом в командній роботі ведуть учасників до перемоги! Викладачі технікуму постійно залучають студентів до участі у позакласній роботі, дають змогу студентам обрати свій шлях розвитку та пошуку творчості: або при написанні науково-дослідницьких робіт, або під час участі в конкурсах зі спец.дисцилін. Позакласна робота виховує в студентів творчу особистість, індивідуальність, здатність самостійно мислити, генерувати оригінальні ідеї, приймати сміливі, нестандартні рішення. Література: 1.Гаврилюк В.Ю. Теоретичні аспекти формування творчої активності старшокласників у позашкільних начальних закладах у процесі пошукової та дослідної діяльності. [Електронний ресурс] – Режим доступу : www.nbuv.gov.ua./portal / _gum/ .../ 45.pdf. 2.Формування творчої особистості як наукова проблема [Електронний ресурс ] – режим доступу http:// ua – referat.com. 3.Уйсімбаєва Н. Науково – дослідна діяльність майбутнього фахівця – [Електронний ресурс] – Режим доступу : www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/.../59.pdf. 4. Андрюшина Т.В. , Андреєва Е.В. Розвиток творчої активності студентів у технікумі// Вища освіта сьогодні № 9, 2008 – с. 69 – 72 5.Библиографическая ссылка Калиновская Т.Г. , Косолапова С.А. , Прошкин А.В. Научно – исследовательная работа студентов как фактор развития творческой активности // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2010. - № 1 – с. 75 -78 URL: www.rae.ru/upfs/section = content& op = show_ article& article_id=491 ( дата обращения 04.12.2014) 6. Гончаренко С . Український педагогічний словник К.:Либідь, 1997. – 376с. 7. Левин В.А. Воспитание творчества . – М.: Знание, 1997. – 64с. 8. Лук А.Н. Мышление и творчество. – М.: Политиздат., 1978. – 98с. 9. Развитие творческой активности студентов : опыт, Проблемы, перспективы /А.П. Дьяков, Г.В. Горченко , А.И. Стеценко и др.,науч.ред В.С. Рахманин. – Воронеж: Изд-во ВГУ, 1991. – 160с.
читать дальше

Особливості співпраці з батьками куратора академічної групи вищого навчального закладу.

Організація роботи з батьками багатоаспектна і має надзвичайне значення для виховання і становлення студента....
читать дальше

Всероссийские конкурсы для учителей: как можно получить диплом участника?

Участие во всероссийских конкурсах – отличная возможность, которая позволяет профессионально обучаться и получать дипломы для портфолио. О том, каким образом получить свидетельство об участии в данных конкурсах, читайте в этой статье....
читать дальше

Развитие образного мышления

По наблюдению психологов, ученики начальных классов, у которых развиты образные компоненты мышления, воспринимают рисунок или чертеж лучше, чем словесное объяснение. Выполнив любую работу правильно, либо что-то написав, ребята не могут при необходимости рассказать о сделанном, теоретически обосновать свои действия. Тот самый переход к обобщенному осознанию от различных конкретных действий их закономерностей нередко дается таким с трудом определенным учащимся....
читать дальше

Что лучше: групповые занятия или индивидуальные уроки.

На сегодняшний день есть в наличие несколько форм организации обучения на курсах, каждая из которых имеет особенности и определяются разнообразными преимуществами и изъянами. Каждый человек может сам по себе выбирать форму обучения на курсах бухгалтера лично для себя, следуя своим или чьим-то опытом, учитывая все отрицательные и положительные стороны предпочтенной формы учебного процесса....
читать дальше

Педагогический проект "Масленица"

Ласавицкас Наталья Владимировна, воспитатель, первая квалификационная категория, МДОУ детский сад №15 «Ручеек», г. Петровск, Саратовская область. Педагогический проект «Масленичная неделя». Масленица – это старинный языческий праздник, наполненный народными песнями и обычаями. Масленица всегда ярко отмечалась на Руси ярмарками, гуляниями со скоморохами. В нашей памяти она еще жива и в настоящее время повсеместно возрождается. Для детей это веселый и «вкусный» праздник. Он знаменует собой прощание с зимой и ожидание весны. Задача взрослых – познакомить детей с особенностями это праздника и праздновать его, в соответствии с традициями, всю неделю. Цель: формировать у детей старшего дошкольного возраста интерес к традициям русского народа, дать знания о возникновении и традиции проведения Масленицы. Задачи: • Познакомить детей с историей возникновения Масленицы; • Дать знания об обрядах прошлого времени, традициях празднования; • Рассказать, что каждый день масленой недели был особенным и имел свое название; • Разучить с детьми пословицы, стихи, игры, связанные с этим праздником; • Поддерживать интерес к физической культуре и спорту. Предполагаемые результаты: дети обладают знаниями о традициях масленичной недели. Контактная информация: 412540, г.Петровск, Саратовская область, ул.Московская, дом 21, квартира 21. ...
читать дальше

Наглядность при изучении раздела «Элементы материаловедения»

В ходе изучения программы применяются самые разнообразные методы обучения, при помощи которых учащиеся овладевают новыми знаниями. Это рассказ, показ, изложение материала в определенной логической последовательности, беседа, обоюдный разговор. На уроках применяются различные карточки с разными тканями, учащихся получают навыки определения тканей, запоминают их названия. В целях повторения и закрепления материала используются тематические стенды и инструктажи нередко провожу около соответствующего стенда (коллекция тканей, раскладка деталей выкройки на ткани). ...
читать дальше
всего: 10 | отображающихся: 1 - 10
Войти
Лучший автор